Jaarverslag 2018

De stichting heeft het Jaarverslag 2018 gereed. U kunt het hier lezen.

De Tereo school

De Tereo school heeft opnieuw een succesvol jaar achter de rug. In januari 2018 werd het nieuwe schooljaar begonnen met 85 kinderen. Het hoogste aantal dat Tereo ooit heeft gehad. Maar ook het uiterste maximum dat de school aan kan. Er is geen ruimte en capaciteit voor méér. Door de grote instroom van vooral jonge kinderen sinds 2016,  was  het nodig om de ‘grade 1’ klas te splitsen in twee klassen. En in 2019 moeten er dus vanwege de doorstroming twee ‘grade 2’ klassen komen.

Aan het begin van 2018 stroomden weer ca. 20 (achterstands-) kinderen in. De druk op de school wordt steeds groter. Omdat de behoefte aan onderwijscapaciteit in de regio groot is, de Tereo school goed bekend staat en het bovendien een ‘no-fee school’ is, moest er ook dit jaar weer noodgedwongen aan het begin van het schooljaar een tijdelijke toelatingsstop worden ingevoerd. Tereo is een school, die kinderen met een sociale achterstand wil helpen. De school kiest dus voor kinderen met een probleem. Meestal met een sociaal en/of onderwijsprobleem. Ze kunnen niet elk kind aannemen. Maar dat maakt de keuze voor de lokale staf vaak heel moeilijk.

Er waren dit jaar maar heel weinig uitvallers, zodat op de laatste schooldag in december 81 leerlingen een  overgangscertificaat kregen of de school gingen verlaten. Het is altijd een feestelijke dag, met cadeautjes voor de kinderen en in aanwezigheid van ouders of verzorgers. De onderwijssituatie in de regio maakt het voor Tereo ook moeilijk om de kinderen die kunnen doorstromen, daadwerkelijk geplaatst te krijgen. Ook dit jaar is dat het geval.

Naar verwachting zullen er dit jaar ca. 10 kinderen worden overgeplaatst naar een ‘mainstream’ school.

De school verzorgt niet alleen het onderwijs, maar biedt de kinderen ook meer sociale veiligheid en ontspanning. Daarnaast worden ze met een bus gehaald en gebracht, en krijgen ze voeding, zowel ontbijt, snack als een warme maaltijd. Natuurlijk wordt ook gelet op de gezondheid van de kinderen. Jaarlijks komt de tandarts voor controle. Ook wordt aandacht besteed aan de begeleiding van gezinnen.

Voor al deze activiteiten is zowel financiële sponsoring als steun in natura nodig. Sponsoring is tegenwoordig een volledig aanvaarde verantwoordelijkheid van het bestuur van de school. De hulp van vrijwilligers is bij al deze activiteiten noodzakelijk. Ook financiële steun is onontbeerlijk. En dat blijft niet zonder succes. Voor 2018 wordt een klein batig saldo verwacht. Op basis van de huidige situatie en de verwachte ontwikkelingen zal ook na het beëindigen van onze donatie uit Nederland, de financiële continuïteit van Tereo niet in gevaar komen.

De stichting ‘Vrienden van Tereo’

Het bestuur van de stichting Vrienden van Tereo maakte in april 2016 bekend, dat zij van mening was dat het Tereo-project als geslaagd kan worden beschouwd en dat daarom de stichting zich op termijn financieel zou moeten gaan terug trekken. Gekozen werd voor een nieuwe rol, meer adviserend en begeleidend in plaats van financieel ondersteunend. Er zijn natuurlijk afspraken met Tereo gemaakt, waarin we hebben toegezegd hen minstens tot en met 2019 financieel te blijven steunen op weg naar financiële zelfstandigheid.

Dit leidde vanzelfsprekend tot beduidend lagere fondsenwerving. De stichting organiseert dus niet meer het befaamde Tereo diner en start ook geen andere fundraising activiteiten op. Inkomsten uit ‘bijzondere bijdragen’ komen minder binnen. De opbrengst van de donaties via de ‘schenkingsakte’ loopt ook terug en zal in 2019 voor het laatst tot inkomsten voor Tereo leiden. De verwachting is, dat de daling van de inkomsten van de stichting verder zal doorgaan. Dat neemt niet weg, dat individuele bijdragen nog steeds welkom zijn en aan het Tereo-project zullen worden besteed.

Het stichtingsbestuur heeft in 2016 besloten om, in het kader van de aflopende ondersteuning van het Tereo Project, elk jaar een bedrag van € 20.000,- ter beschikking van het Zuid-Afrikaanse bestuur te stellen. Op deze wijze worden de resterende gelden van de stichting nog aangewend voor het doel, waarvoor ze waren bestemd. De middelen hiertoe zijn toereikend tot en met 2019, met mogelijk een resterende donatie in 2020. In 2018 is dus opnieuw € 20.000,- overgeboekt naar de rekening van de school.

Er blijft ook nu nog een controle op de besteding van onze donaties. Twee keer per jaar wordt in Zuid Afrika de financiële positie van de school met de penningmeester en de voorzitter van het bestuur besproken en zo kan er op worden toe gezien, dat de besteding van ons geld op effectieve en verantwoorde wijze geschiedt. Ook in 2018 vonden deze gesprekken weer plaats.

In 2018 overleed onverwacht de initiatiefneemster van onze steun aan Tereo, Puck Fennema. In 2003 nam zij het initiatief, dat in 2008 leidde tot de oprichting van de stichting Vrienden van Tereo. Ze heeft 15 jaar lang een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het project. In plaats van bloemen werd na haar crematie een bedrag van ruim € 2500,- ontvangen ten behoeve van Tereo. Deze giften zullen worden gestort in een op te richten ’Puck Fennema Fonds’, van waaruit kinderen, die de school verlaten en doorstromen naar een ‘mainstream’ school, een financiële bijdrage krijgen in de kosten van de ‘schoolfee’ en het schooluniform van de nieuwe school.

Het bedrag in het fonds is de eerste paar jaar voldoende, maar er kan door derden wordt bijgestort. Het beheer van het fonds is de verantwoordelijkheid van het Tereo bestuur, het geld wordt buiten de financiën van de school gehouden.

Het volledige financieel overzicht van de stichting is te vinden op onze website www.tereo.nl. U kunt  hier direct doorklikken naar de website.

Onze dank gaat uit naar al die mensen die op enigerlei wijze hebben geholpen om ook dit jaar weer bij te dragen aan nieuwe kansen voor de township-kids in Zuid Afrika. We zullen die steun ook de laatste twee jaren nog nodig hebben.

 

Valkenburg, 9 januari 2019

Bestuur Stichting Vrienden van Tereo

 

 


Terug naar boven