Jaarverslag 2017

De stichting heeft het Jaarverslag 2017 gereed. U kunt het hier lezen.

Voorwoord van de voorzitter

Vorig jaar berichtte ik u dat de Tereo school langzaam op eigen benen leek te kunnen staan en het bestuur van Vrienden van Tereo zijn taak meer op afstand zou gaan uitvoeren. Welnu, na dit eerste jaar van een gewijzigde opstelling blijkt in Somerset West op de school alles crescendo te gaan. Bij de bezoeken van Piet Herweijer zag hij eigenlijk alleen maar positieve ontwikkelingen waarover elders in dit jaarverslag wordt bericht. Alleen het plaatsen van leerlingen op het vervolgonderwijs wordt steeds moeilijker.

Voor ons als bestuur is het goed te zien dat de school inderdaad goed op eigen benen kan staan en het financiële tekort dit jaar beheersbaar lijkt. Dit geeft tevens aan dat een bijdrage uit Nederland nog steeds als uiterst welkom wordt gezien. Wilt u dus doneren: uw gift blijft welkom.

Mede namens alle medebestuursleden danken wij u voor uw betrokkenheid bij de Tereo school. Dankzij uw bijdragen in de afgelopen jaren is dit Tereo project goed van de grond gekomen en profiteren elk jaar weer een aantal kinderen van een goed uitzicht naar een beter leven.

Harry Streukens, voorzitter

 

De Tereo School

De Tereo school heeft opnieuw een succesvol jaar kunnen afsluiten. In januari 2017 werd het nieuwe schooljaar begonnen met 79 kinderen. Het hoogste aantal dat Tereo ooit heeft gehad. Maar ook het uiterste maximum wat de school aan kan. Er is geen ruimte en capaciteit voor méér. In het nieuwe beleid is er in 2016 al voor gekozen om kinderen zo jong mogelijk op te vangen en zo snel mogelijk te laten doorstromen. Door de grote instroom in 2016, en nu ook weer in 2017, van vooral jonge kinderen werd het daardoor nodig om de grade 1 klas te splitsen in twee klassen. Dat betekent, dat in 2018 er mogelijk ook twee grade 2 klassen moeten komen. Hoewel het onderwijzend personeel er nog steeds in slaagt om de doorstroming naar de mainstream sneller te bewerkstelligen, werd het ook wenselijk om weer een kleine grade 5 klas in het leven te roepen.

Aan het begin van 2017 stroomden weer ca. 20 (achterstands-)kinderen in. De druk wordt echter steeds groter. Er worden in de regio heel veel kinderen geboren en ook de instroom van nieuwe inwoners blijft nog steeds hoog. Hierdoor neemt de behoefte aan goed onderwijs steeds meer toe. De bestaande scholen zitten altijd al vol. Er wordt wel onderwijscapaciteit bijgebouwd, maar dat gaat lang niet snel genoeg. Omdat de behoefte groot is, de Tereo school goed bekend staat en het bovendien een ‘no-fee school’ is, moest er ook dit jaar weer noodgedwongen aan het begin van het schooljaar een tijdelijke toelatingsstop worden ingevoerd. Tereo is een school, die kinderen met een sociale achterstand wil helpen. De school kiest dus voor  kinderen met een probleem. Meestal met een onderwijsprobleem. Ze kunnen niet elk kind aannemen. Maar dat maakt de keuze voor de lokale staf vaak heel moeilijk.

Er waren dit jaar maar heel weinig uitvallers, zodat op de laatste schooldag in december 76 leerlingen een overgangscertificaat kregen of de school gingen verlaten. Het is altijd een feestelijke dag, met cadeautjes voor de kinderen en in aanwezigheid van ouders of verzorgers.

De onderwijssituatie in de regio maakt het voor Tereo ook moeilijk om de kinderen die kunnen doorstromen, daadwerkelijk geplaatst te krijgen. Hiermee zijn de laatste paar jaar wel vaker problemen geweest. Maar omdat de ‘doorgeplaatste’ kinderen het goed doen op hun nieuwe school en Tereo goede contacten heeft, lukt dit toch meestal wel. Maar toch zijn er dit jaar wat minder kinderen geplaatst in een mainstream school.  

In 2017 is het personeelsbestand uitgebreid met een tweetal onderwijsassistentes. In totaal zijn er nu 8 onderwijsgevenden. Daarnaast bestaat de lokale staf uit de projectleiding (2), een social worker, een chauffeur/klussenman en 2 medewerksters voor keuken en schoonmaak. De lokale staf wordt soms uitgebreid met stagiaires en maakt veelvuldig gebruik van lokale vrijwilligers. Dit jaar overleed Tina, de kokkin, die vele jaren bij Tereo werkte.

De school verzorgt niet alleen het onderwijs, maar biedt de kinderen ook meer sociale veiligheid en ontspanning. Ze worden met een bus gehaald en gebracht, en krijgen voeding, zowel ontbijt, snack als een warme maaltijd. Er is regelmatig een Parents day, waar ouders en verzorgenden worden uitgenodigd. En er is een Winter Food Project, waarbij kinderen in de wintervakantie naar de school komen, en daar, behalve spelletjes, ook eten krijgen en een voedingspakket mee naar huis mogen nemen. Daarvoor is er zowel financiële sponsoring als steun in natura nodig. Ook werd dit jaar voor het eerst aandacht besteed aan de begeleiding van gezinnen. Natuurlijk wordt ook gelet op de gezondheid van de kinderen. Jaarlijks komt de tandarts voor controle. Dit jaar was er een uitbraak van difterie in één van de townships. Tereo werd daarvoor niet gespaard. De overheid heeft gelukkig snel gereageerd. Alle kinderen en personeel zijn ingeënt en de school is een week in quarantaine geweest.

Financieel lopen de inkomsten wat achter bij de uitgaven. Dat is logisch omdat de groei van de school tot een budgetverhoging van ca. 30% leidde. De operationele kosten lopen verder op omdat  de inflatie toeneemt. Ook de financiering van het IT project is nog niet rond en aan de bekostiging van de laptops moet ook nog worden gewerkt. De verwachting is, dat de school het jaar 2017 afsluit met een klein tekort.

 

De stichting ‘Vrienden van Tereo’

De beleidswijziging, die het bestuur van de stichting “Vrienden van Tereo” in april 2016 bekend maakte, heeft in 2017 een aantal belangrijke veranderingen veroorzaakt. De gemaakte keuze om de rol van de stichting ten opzichte van de school meer adviserend en begeleidend te laten zijn in plaats van financieel ondersteunend, leidde vanzelfsprekend tot beduidend lagere fondsenwerving. Aan de andere kant werd ook duidelijk, dat dit bestuursbesluit heel goed werd begrepen door sponsoren en donateurs. Zo goed zelfs dat meerdere donateurs hun bijdrage bleven storten en soms zelfs verhoogden.

De stichting organiseerde dit jaar dus niet meer het befaamde Tereo diner en startte ook geen andere fundraising activiteiten. Inkomsten uit ‘bijzondere bijdragen’ kwamen ook minder binnen. De opbrengst van de donaties via de ‘schenkingsakte’ loopt nu ook terug en dat zal zich in 2018 en 2019 herhalen.  

De verwachting is, dat de daling van de inkomsten van de stichting verder zal doorgaan, ook al omdat er geen fundraisingactiviteiten zullen worden georganiseerd. Dat neemt niet weg, dat individuele bijdragen nog steeds welkom zijn. We hebben afspraken met Tereo gemaakt, waarin we hebben toegezegd hen minstens tot 2019 financieel te blijven ondersteunen op weg naar financiële zelfstandigheid.

Het stichtingsbestuur heeft in 2016 besloten om, in het kader van de aflopende ondersteuning van het Tereo Project, elk jaar een bedrag van € 20.000,- ter beschikking van het Zuid-Afrikaanse bestuur te stellen. Op deze wijze worden de resterende gelden van de stichting in de eerstkomende jaren nog aangewend voor het doel, waarvoor ze waren bestemd. In 2016 en 2017 werd dit bedrag overgemaakt en voor 2018 zal eenzelfde bedrag worden overgeboekt naar de rekening van de school. Dit betekent niet, dat er onzerzijds geen controle op de besteding zou zijn. Integendeel. Twee keer per jaar wordt in Zuid Afrika de financiële positie van de school met de penningmeester en het bestuur besproken en zo kan er op worden toe gezien, dat de besteding van ons geld op effectieve en verantwoorde wijze geschiedt. Ook in 2017 vonden deze gesprekken weer plaats.

Klik hier voor het volledige financieel overzicht.

Onze dank gaat uit naar al die mensen die op enigerlei wijze hebben geholpen om ook dit jaar weer bij te dragen aan nieuwe kansen voor de township-kids in Zuid Afrika. We zullen die steun de komende jaren ook nog nodig hebben. Als stichtingsbestuur zullen we de komende jaren nog blijven toezien op de nuttige besteding ervan!

 

 

Valkenburg, 10 januari 2018

Bestuur Stichting Vrienden van Tereo

 

 

 

 


Terug naar boven