Beleid

Het beleid van de stichting Vrienden van Tereo t.a.v. de besteding van de ons toevertrouwde gelden is gebaseerd op drie belangrijke uitgangspunten, die al sinds het begin in 2003 onverkort zijn toegepast. 

 

Uitgangspunten

  1. Alle ontvangen donaties en bijdragen gaan voor 100% naar Zuid Afrika. Geen strijkstok dus. 
  2. Effectief toezicht op de besteding van de donaties in Zuid Afrika in het kader van de verantwoording aan de geldgevers.
  3. Intensieve communicatie met donateurs en sponsoren teneinde vertrouwen en draagvlak te behouden.

Strijkstok

Het bestuur van de stichting garandeert, dat alle bijdragen, giften en andere financiele steun van donateurs en sponsoren, voor 100%, zonder aftrek van enige kosten, volledig in Zuid Afrika aan de Tereo school wordt besteed. Er is dus absoluut geen sprake van een "strijkstok". De enige kosten die ten laste van de stichting komen zijn bestuurlijke kosten als verzekering- en bankkosten, die uit de opbrengst van evenementen of acties worden betaald.

De leden van het bestuur en de werkgroep ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding. De kosten van verwerving en de secretariaatskosten worden door bestuursleden betaald of via sponsoring in natura. Kosten van evenementen (zoals het benefietdiner) of speciale acties worden zo beperkt mogelijk gehouden en grotendeels gedekt door sponsoring in natura door derden.

Toezicht op besteding

De stichting wil nauw betrokken zijn bij de besteding van de gelden in Zuid Afrika en er op toezien, dat deze volgens afspraak worden besteed en efficient worden ingezet. Daarvoor is het nodig om intensief contact te houden met het lokale bestuur van het Tereo Project in Zuid Afrika. De stichting wil ook betrokken zijn bij strategische besluiten van dat bestuur, zonder echter in haar veranwoordelijkheden te treden.

Naast de moderne communicatiemiddelen is het persoonlijke contact essentieel. Elk jaar bezoeken leden van het bestuur en de werkgroep tijdens hun verblijf de school in Zuid Afrika, waar formeel en informeel wordt gesproken met bestuur, projectleiding en personeel. Alle bestuursleden hebben binding met de regio in Zuid Afrika en hebben de school meerdere malen bezocht.

Communicatie

Het bestuur brengt verslag uit over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar aan (potentiele)donateurs en sponsoren door middel van het Jaarverslag. Dit werd elk jaar verzonden aan bekende adressen van donateurs en sponsoren, maar wordt sinds 2016 alleen op de website geplaatst.

Daarnaast wordt de internet-mailing "SnelNieuws" met laatste nieuws en bijzondere gebeurtenissen, enkele malen per jaar verspreid via alle, bij het secretariaat bekende, e-mailadressen.

De essentiele basis van alle communicatie is de website www.tereo.nl , die ook een link heeft met de website van de Zuid Afrikaanse Tereo organisatie (www.tereo.org).